ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Безопасност на движението по пътищата

 

                   

                                                                                                                                                                    

               ПЛАН  ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО

 

                                 БЕЗОПАСНОСТ  НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

                                          ЗА  УЧЕБНАТА  2023- 2024 година

 

1.Комисията по БДП  в ДГ. „ Синчец”  е в състав :

Председател: Севджан Скендер

Членове:  1.Елена Костадинова 

                  2.Павлина Станева 

2.Планът на КБДП е разработен на основание  Система за организация и управление на дейностите , свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование  Утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016г.                 

3.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОС. 

Обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, формиращи се чрез подражаване, целенасочено обучение, упражнение и не може да се приравни към нито едно от изучаваните образователни направления в отделните групи на ДГ. Това учене трябва да се извършва непрекъснато в рамките на възпитателно-образователния процес.

 I.Анализ и оценка на работата по БДП

Силни и слаби страни на обучението по БДП

Затруднения и проблеми . Възможности за развитие и усъвършенстване

По отношение на всички групи – чрез педагогически ситуации, включени в

образователни направления, както и

интегрирано обучение в допълнителни

форми на педагогическо взаимодействие , учителите прилагат стриктно и коректно учебната програма и провеждат с децата обучение по БДП.

Отчетените резултати  на база постижения на децата в края на учебната 2021-2022 за всички възрастови групи е задоволителен.

 

Поради преместването на ДГ в нова сграда често срещани проблеми и затруднения в обучението по БДП са:

Ø  Липса на обособени отделни стаи за обучението по БДП

Ø  Липса на  площ за площадка за обучението по БДП

Ø  Включване на родителите в дейността за обучение по БДП

                                                                                                                                                   

 

 1. Цели, основни задачи и приоритети на предучилищното образование в областта на БДП

1.1.Цели и задчи:

 • Формиране на начални представи за пътната среда: участници в пътното движение, улица и нейните елементи, пътни знаци, пътно платно, пешеходна пътека, светофар и др.
 • формиране на умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя
 • възпитание на транспортна култура за безопасно поведение на пътя
 • организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина.

   1.2. Задачи:

 • а) запознаване на децата с основните опасности на пътя
 • б) изграждане на модели на поведение на пътя , основани на знания, умения и отношения
 • в) създаване на условия за затвърдяване на наученото
 • г) повишаване на нивото на професионална компетентност на учителите по БДП

   2.Очаквани резултати:

 • а) обогатяване на културата на участниците в пътното движение – деца и възрастни
 • б) формиране на трайни навици за безопасно движение на пътя
 • в) подобряване на условия за безпроблемно движение / предотвратяване на инциденти на пътя.

 

При възпитанието и обучението по БДП трябва да се използват организационни форми (беседи, игри, етюди, конструиране, моделиране, апликиране, представления, разходки, наблюдения и др.)

През учебната година за всяка отделна възрастова група са планирани ситуации както следва:

 

 

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

5-педаг.ситуации

5-педаг. ситуации

6-педаг.ситуации

7-педаг.ситуации

 

 

 

III.Дейности за изпълнение на основните цели и задачи

  1.Административни дейности:

 

Срок за реализиране

Дейност

Отговорник

Очаквани    резултати

 

 

 

 

 

 

 

Септември

 

1. Изготвяне на план за работа на комисията за учебната година

2. Приемане на Плана по БДП на заседание на Педагогическия съвет 

Обезопасяване района на детската градина за опазване на здравето и живота на децата.

-Забрана на МПС в двора на ДГ

-пътни знаци ,,Внимание деца“

-Ограничители на скоростта по пътното платно около градината

 

 

 

Директорът и

Председателя на комисията по БДП

 

 

 

 

 

 

КБДП

 

 

Организационно структуриране на дейността по БДП

 

Юни

 

Комисията по БДП докладва пред ПС за изпълнение плана на комисията за учебната 2023-2024г.

Предлага за обсъждане и приемане план на КБДП за следващата учебна година.

 

 

КБДП

 

Организационно структуриране на дейността по БДП

         

 

 

2.Обогатяване на образователната среда по БДП

 

Срок за реализиране

Дейност

Отговорник

Очаквани резултати

септември

Осигуряване на учебни помагала,

познавателни книжки, одобрени от

МОН и книжки за оцветяване за

децата по БДП

 

КБДП, учители по групи, родители

 

Ефективно овладяване на правилата за движение по пътищата

ноември

 

Закупуване на дидактични табла на издателство „Дидаско“ за всяка възрастова група

 

Ефективно овладяване на правилата за БДП

         

 

3.Координационни и консултативни дейности с учителите

Срок за реализиране

Дейност

Отговорник

Очаквани резултати

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно време

 

Учителите  включват в месечните си планове ситуации за обучение по БДП

 

Учители по групи

 

Ефективно овладяване на правилата по БДП

 

Интегриране с други образователни направления на обучение и възпитание на децата по БДП .

 

 

 

 

Ефективно овладяване правилата по БДП

Провеждане на педагогически

взаимодействия ОФ и ДФ по БДП,

съгласно тематичното разпределение по

БДП.

 

 

 

Придобита

компетентност по БДП знания, умения,

отношения.

         

 

4.Участие на учители в квалификационни дейности

 

 

неопределен

Всички учители на ДГ, пожелание на Директора

Квалификационен курс по БДП

Ефективно преподаване на правилата за безопасно движение по пътищата

 

 1. Празници, състезания ,конкурси за детски рисунки и т.н.

Организира се от

Срок за реализиране/дейности

Участници

Отговорник

 

 

 

 

Детската градина

м. IX 16-22.09.23г.

Европейска седмица на мобилността – изложба , игри, състезания по БДП 

Куклен театър-постановка по БДП

 

Децата от втора, трета, четвърта възрастова група

 

 

 

Учители по групите ,

КБДП

КБДП

 

Изложба от детски рисунки и апликации, макети- 21.XI. 22г.- Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

 

Децата от ДГ

 

 

 

 

 

Учители по групите

КБДП

 

 

 

 

Състезание по БДП-

,,Разпознавам пътните знаци“

 

 

 Децата от подготвителните групи

КБДП, Учители по групите

Ниво община

Участия във викторини и празници свързани с

безопасността на движението– игрово- познавателни и практически упражнения по БДП, решаване на казуси;

 

Децата от детската градина

 

КБДП ,Учители по групите

 

 

 

 

Участия в изложби и конкурси с рисунки по

теми свързани с БДП

Децата от детската градина

КБДП, Учители по групите

         

 

 

 За всяка дейност комисията по БДП отправя покана до участниците и с помощта на учителите на групите организира подходяща среда за реализиране.

 Планът може да бъде актуализиран при необходимост .

 

Настоящият план е приет с Решение №1, взето с протокол №1 от заседание на педагогическия съвет, проведено на 18.09.23г. и е утвърден със Заповед № РД-09- 9/18.09.23г. на директора на детската градина. 


 

Децата от 1 група "Том и Джери" през седмицата на мобилността - ,,Стоп на агресията на пътя"  апликираха весели светофари от цветна хартия.
Те усъвършенстваха уменията си за работа с лепило и се запознаха със светофара и неговата важна роля на пътя.Научиха важни и задължителни правила за безопасно движение по улицата и пътя. Малки сме, но вече познаваме цветовете на светофара и правилата, как да се движим безопасно на пътя.