ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Външни нормативни документи

Прикачени документи

Наредба за дейноста на ДГ на територията на Община ,,Родопи"
Наредба за записване,отписване и прием на деца в детска градина и ясла н атериторията на Община ,,Родопи"
Приложение 1
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) В сила от 11.02.2022 г. Издадена от министъра на образованието и науката
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) В сила от 02.10.2020 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г.
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование В сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката
ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.08.2016 г.