ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Проекти и национални програми

Работа по проекти и програми

Работа по Проект

 по  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.

 

Паричните средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване за децата в общинските и частните детски градини и в общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи – 3 /три/ лв. на дете за бюджетна година

Описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на общата физическа подготовка  и придобиване насоченост на заниманията със спортно - тренировъчен  характер чрез организиране и провеждане на спортно – подготвителни игри в ежедневни режимни моменти , както и организиране на състезания по отделни видове спорт   

ЦЕЛИ:

  1. Формиране на двигателни качества чрез последователно и системно развиване на основните движения в процеса на обучението

       2.Възпитаване на нравствени качества и емоционално общуване в процеса на подготовката и участието в спортно – подготвителни игри и упражнения като компонент на спортни състезания и празници.

       3.Формиране на положително отношение и потребност от разнообразна и системна двигателна дейност в детската градина.

       4.Изработване на потребност от ежедневни занимания с физически упражнения, развиване на уменията на децата за самостоятелност и организираност

          ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Създаване на желание у децата за активно участие в спортните игри ; възпитаване на инициативност и самостоятелност за организиране на игри със състезателен характер по време на разходки и игри на открито;
  • Възпитаване на умения за самооценка и самоконтрол у децата, основаващи се на физическия и интелектуален растеж, на самочувствието и здравето, на бързината, силата, ловкостта;
  •  Усъвършенстване на умения за ориентиране в игровата двигателна дейност и нейното приложение в различни условия;
  •  Укрепване здравето на детето;
  •  Изграждане на морално-волеви качества;
  • Изграждане умения за взаимодействие в екип.

НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА   УЧИЛИЩНО  МЛЯКО

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.

Резултати: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 

НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  УЧИЛИЩЕН  ПЛОД

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС.

Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене.