ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Мисия и визия

Мисия

Мисията на ДГ“Синчец“ е да създаде, в партньорство с родителите,  модерна и мобилна образователно възпитателна среда , благоприятна за развитието на всяко дете.

Визия

ДГ“Синчец“   привлекателна и желана институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал, привлекателна за детето, където то се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

  Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като необходима предучилищна институция, като среда за социалнокултурна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез: 

  • осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо,

физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст;

 -  съхраняване уникалността на личността на всяко дете и стимулиране на детското развитие;

  • гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие;
  • водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

- изграждане на положително отношение към обучаващия процес и пълноценна      подготовка на децата за училище;