ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Обществен съвет

На основание чл. 269. (1) от ЗПУО, Общественият съвет в детската градина:
1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на
директора за изпълнението й;
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на
ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности, за приобщаване на
децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на униформи.
3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа
на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;
4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към
края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
детската градина;
6. Съгласува годишния учебен план;
7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда
на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти;
8. Съгласува избора от учителите на учебните помагала и книжки;
9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове;
10. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ.
11. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор"
в общинските детски градини.
12. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен
глас.
13. Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора,
педагогическия съвет, регионалното управление на образованието или Министерството на
образованието и науката.

(2)
При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6, те се връщат с мотиви за
повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.